Tour Packages

S.No.
Name
Period
Cities Covered
Description
1.
PRIDE OF MEWAR
9D / 8N Jaipur, Alwar, Jodhpur, Ranakpur, Eklingji, Udaipur, Chittorgarh, Ajmer, Pushkar  
2.
THE TAJ EXPERIENCE
5 D / 4 N Jaipur, Agra, Bharatpur  
3.
HERITAGE OF RAJASTHAN
9 D / 8 N Jaipur, Bikaner, Jaisalmer, Jodhpur, Ranthambore  
4.
ROYAL EXPERIENCE
9 D / 8 N Jaipur, Udaipur, Rankpur, Jodhpur, Jaisalmer, Bikaner  
5.
THE HOLY RAJASTHAN
7 D / 6 N Udaipur, Eklingji, Chittorgarh, Mount Abu  
6.
GATEWAY TO TIGER'S DEN
4 D / 3 N Jaipur, Ranthambore  
7.
THE COMPLETE RAJASTHAN TOUR
15 D / 14 N Delhi, Arga, Bharatpur, Jaipur, Nawalgarh, Bikaner, Jaisalmer, Jodhpur, Rankpur, Udaipur, Ajmer, Pushkar  
8.
WILD RETREAT
5 D / 4 N Jaipur, Sariska, Bharatpur  
9.
THE ARAVALI EXPLORATION
5 D / 4 N Mount Abu, Rankpur, Udaipur  
10.
VERDANT OASIS
10 D / 9 N Jaipur, Mount Abu, Udaipur, Rankpur, Jodhpur, Jaisalmer, Bikaner  
11.
ROYAL REWARD
12 D / 11 N Jaipur, Bikaner, Jaisalmer, Jodhpur, Rankpur, Udaipur, Mt. Abu, Pushkar  
12.
THE ESSENCE OF WILD WITH VALOUR
6 D / 5 N Jaipur, Bharatpur, Ranthambore  
13.
GOLDEN TRIANGLE
7 D / 6 N Delhi-Agra-Fatehpursikri-Bharatpur-Jaipur  
14.
DESERT TRIANGLE
7 D / 6 N Jodhpur-Jaisalmer-Gajner-Bikaner-Mandawa-Jaipur  
15.
ROMANTIC RAJASTHAN
7 D / 6 N Mt.Abu-Ranakpur-Udaipur-Jodhpur