S.No.
Name
No. of Days/Nights
Cities Covered
1. PRIDE OF MEWAR 9 Days / 8 Nights Jaipur, Alwar, Jodhpur, Ranakpur, Eklingji, Udaipur, Chittorgarh, Ajmer, Pushkar
2. THE TAJ EXPERIENCE 5 Days / 4 Nights Jaipur, Agra, Bharatpur
3. HERITAGE OF RAJASTHAN 9 Days / 8 Nights Jaipur, Bikaner, Jaisalmer, Jodhpur, Ranthambore
4. ROYAL EXPERIENCE 9 Days / 8 Nights Jaipur, Udaipur, Rankpur, Jodhpur, Jaisalmer, Bikaner
5. THE HOLY RAJASTHAN 7 Days / 6 Nights Udaipur, Eklingji, Chittorgarh, Mount Abu
6. GATEWAY TO TIGER'S DEN 4 Days / 3 Nights Jaipur, Ranthambore
7. THE COMPLETE RAJASTHAN TOUR 15 Days / 14 Nights Delhi, Arga, Bharatpur, Jaipur, Nawalgarh, Bikaner, Jaisalmer, Jodhpur, Rankpur, Udaipur, Ajmer, Pushkar
8. WILD RETREAT 5 Days / 4 Nights Jaipur, Sariska, Bharatpur
9. THE ARAVALI EXPLORATION 5 Days / 4 Nights Mount Abu, Rankpur, Udaipur
10. VERDANT OASIS 10 Days / 9 Nights Jaipur, Mount Abu, Udaipur, Rankpur, Jodhpur, Jaisalmer, Bikaner
11. ROYAL REWARD 12 Days / 11 Nights Jaipur, Bikaner, Jaisalmer, Jodhpur, Rankpur, Udaipur, Mt. Abu, Pushkar
12. THE ESSENCE OF WILD WITH VALOUR 6 Days / 5 Nights Jaipur, Bharatpur, Ranthambore
13. GOLDEN TRIANGLE 7 Days / 6 Nights Delhi-Agra-Fatehpursikri-Bharatpur-Jaipur
14. DESERT TRIANGLE 7 Days / 6 Nights Jodhpur-Jaisalmer-Gajner-Bikaner-Mandawa-Jaipur
15. ROMANTIC RAJASTHAN 7 Days / 6 Nights Mt.Abu-Ranakpur-Udaipur-Jodhpur